Przejdź do zawartości

Strony grupy
 • International
 • Asien Pazifik
 • Südafrika
 • Sahara-Südafrika
politykaPrywatnosci

Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO
ASPEN POLSKA Sp. z o.o.
(„Warunki użytkowania”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Warunki użytkowania określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.aspenpharmapoland.com („Serwis”) oraz kwestie związane z ochroną danych osobowych Usługobiorcy.
 2. Serwis zawiera informacje na temat firmy Aspen Polska Sp. z o.o. oraz grupy Aspen do której należy.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Warunków użytkowania od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, Warunkami użytkowania, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający interesy Usługodawcy.
 4. Użyte w Warunkach użytkowania określenia należy rozumieć następująco:
  1. „Usługodawca” – Aspen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Salsy 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475125, NIP: 5252564650, kapitał zakładowy: 105 000 zł.
  2. Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług Usługodawcy w Serwisie, objętych Warunkami użytkowania.
  3. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w Serwisie w oparciu o Warunki użytkowania.
 5. Usługobiorca może uzyskać dostęp do Warunków użytkowania w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika „Warunki Użytkowania” dostępnego w Serwisie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Treści w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, a zawarte w nim informacje na temat produktów Aspen nie stanowią porad medycznych lub zdrowotnych bądź opinii lekarzy, ani nie są przez nich potwierdzane. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w Serwisie lub w przypadku pytań dotyczących choroby lub jej leczenia, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub fachowego pracownika ochrony zdrowia. Korzystanie z produktów prezentowanych w Serwisie powinno następować zgodnie z informacjami zawartymi na ulotce produktu lub jego opakowaniu bądź po uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

§ 2
Zakres Usług oraz warunki ich świadczenia

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji konta i jest bezpłatne.
 2. W celu korzystania z Serwisu, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari o minimalnej rozdzielczości ekranu PC Desktop 1280 x 720 pikseli, telefony komórkowe 360 x 640 pikseli.
 3. Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania Java, Java Script, oraz akceptacji cookies, o czym Usługodawca informuje w Serwisie.

§ 3
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może reklamować Usługi, o których mowa w Warunkach użytkowania za pomocą poczty elektronicznej na adres: officePL@aspenpharma.eu Na ten sam adres Usługobiorca może kierować wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja lub inne zapytanie.

§ 4
Dane osobowe

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorca zgodnie i na warunkach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Aspen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475125, NIP: 5252564650, kapitał zakładowy: 105 000 zł, w przypadku pytań kierowanych do Aspen Polska, a w przypadku zgłoszeń i zapytań medycznych wysłanych na adres aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk Aspen Pharma Trading Limited („Aspen Pharma”) z siedzibą w Irlandii, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24
 3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Usługobiorca ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody wyrażone za pośrednictwem Serwisu (jeśli ma zastosowanie). Usługobiorca ma także prawo do wglądu oraz prawo modyfikacji danych korzystając z konta w Serwisie.
 4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności na stronie: www.aspenpharmapoland.com

§ 5
Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu i jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych a także znaków towarowych i logotypów są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub innego podmiotu z Grupy Aspen.
 2. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przepisami prawa oraz na warunkach wynikających z Warunków użytkowania.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu lub osoby, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Warunków użytkowania przez Usługodawcę możliwa jest, jeśli będzie wynikać ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Serwisu bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności lub nowej wersji Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany Warunków użytkowania nastąpią w odpowiednim zakresie, a Usługobiorca zostanie poinformowany o nowej treści Warunków użytkowania poprzez uch umieszczenie w Serwisie.
 3. Warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Warunkami użytkowania stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z Warunków użytkowania rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem 10.04.2019.
Przewiń do góry