Przejdź do zawartości

Strony grupy
  • International
  • Asien Pazifik
  • Südafrika
  • Sahara-Südafrika
politykaPrywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Serwisu www.aspenpharmapoland.com należącego do Aspen Polska Sp. z o.o.

Wstęp do polityki prywatności serwisu

Niniejsza strona internetowa www.aspenpharmapoland.com („Serwis”) stanowi własność i jest obsługiwana przez Aspen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Salsy 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475125, kapitał zakładowy 105.000 PLN, NIP: 525-25-64-650, REGON: 146855004 („Aspen”). Aspen charakteryzuje się unikalną kulturą przedsiębiorstwa. W ramach działalności jesteśmy zaangażowani na rzecz pacjentów, pracowników służby zdrowia i partnerów, a także naszych pracowników i społeczności. Jednym z kluczowych elementów tego zaangażowania jest ochrona Danych Osobowych i poszanowanie prywatności użytkowników i osób odwiedzających strony internetowe będące własnością Aspen. W związku z tym ustanowiliśmy niniejszą politykę prywatności dla ww. Serwisu („Polityka Prywatności”).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Dane Osobowe, które podają nam Państwo odwiedzając nasz Serwis i korzystając z niej. Strony internetowe należące do Aspen są programem sieciowym kontrolowanym przez Aspen. Ta strona należy do Aspen, która akceptuje treści na niej zawarte i/lub wypowiada się w imieniu Aspen.

Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy w związku z Państwa korzystaniem z Serwisu, w tym dokonanych reklamacji świadczenia Usług w ramach Serwisu, jest Aspen.

Administratorem Państwa danych kontaktowych oraz informacji uzyskanych podczas zgłoszenia działań niepożądanych, które zostawiacie Państwo kontaktując się z nami poprzez adres aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk lub numer telefonu podany w zakładce „Zgłaszanie działań niepożądanych” jest Aspen Pharma Trading Limited („Aspen Pharma”) z siedzibą w Irlandii, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24.

Mogą Państwo odwiedzać Serwis i przeglądać jego treść pozostając anonimowymi nie podając żadnych Danych Osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zasady opisane w tej Polityce Prywatności, prosimy aby nie podawali nam Państwo żadnych informacji i nie korzystali z Serwisu.

Określenia „my”, „nasz” i „nas/nam/nami”, użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają Aspen i podmioty z nami powiązane.

Znaczenie pojęcia Dane Osobowe

“Dane Osobowe” zostały zdefiniowane w przepisach o ochronie danych obowiązujących w Państwa kraju. Pojęcie to obejmuje wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Oznacza to każdą osobę, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikatory online (np. adresy IP – jeśli mogą one zostać wykorzystane do Państwa identyfikacji) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Mówiąc prościej, obejmują one dane, które same lub w połączeniu z innymi danymi posiadanymi przez Aspen lub dostępnymi Aspen mogą zostać wykorzystane do Państwa zidentyfikowania.

Istotna informacja o transferach międzynarodowych

Jesteśmy częścią Grupy Aspen, która posiada bazy danych w różnych systemach prawnych. Możemy w związku z tym przesyłać Państwa dane poza Państwa kraj zamieszkania, np. do jednostki dominującej Aspen Pharmacare Holdings Limited w Republice Południowej Afryki. W tych innych krajach będą obowiązywać bądź inne przepisy o ochronie danych niż w Państwa kraju zamieszkania lub nie będą obowiązywać żadne tego rodzaju przepisy. Tego typu przepisy mogą nie być uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych. Nawet jeśli kraj, do którego ma nastąpić transfer Danych Osobowych, nie wymaga od nas zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych, będziemy zapewniać właściwą ochronę transferów danych do baz danych Grupy Aspen w tym kraju.

Kategorie Danych Osobowych, które możemy gromadzić, cel i podstawa prawna

Będziemy zbierać następujące kategorie Danych Osobowych w oparciu o poniższe cele i podstawy prawne przetwarzania:

Kategorie Danych Osobowych Cel Podstawa prawna
Dane kontaktowe (m.in. adres e-mail). Zarządzanie Państwa zapytaniami i odpowiedzi na nie, udzielanie użytkownikom pomocy w sprawach dotyczących naszych produktów i usług. Uzasadnione interesy – istotne jest, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytania.
Dane kontaktowe i informacje uzyskane podczas zgłoszenia działań niepożądanych. Udzielanie informacji w sprawie zgłoszeń działań niepożądanych produktów Aspen, monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych, zapewnienie jakości. Obowiązek prawny niezbędny do wypełnienia obowiązków administratora.
Informacje o przeglądaniu (click-stream data) (adres IP, dane dotyczące przeglądarki, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego nastąpiło przejście do Serwisu, rodzaj przeglądarki, inne informacje transmitowane protokołem http. Monitorowanie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących korzystania z naszego Serwisu, oraz analiza i poprawa jego funkcjonalności, ulepszanie naszych produktów i usług oraz lepszego zrozumienia preferencji użytkowników dotyczących takich produktów i usług. Uzasadnione interesy – musimy przeprowadzać ten ograniczony rutynowy monitoring w celu sprawdzania, czy nasz Serwis działa właściwie, w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów z naszym serwerem i administrowania naszym Serwisem.
Dane o użytkowniku niezbędne do ustalenia i obrony roszczeń. Ustalanie i egzekwowanie/ wykonywanie naszych praw i obowiązków oraz monitorowanie w celu wykrycia i udokumentowania oszukańczego działania. Stosowanie się do instrukcji organów egzekwujących prawo, sądu lub innych wymagań prawnych. Rozstrzyganie ewentualnych reklamacji od Państwa lub sporów z Państwem. Uzasadniony interes (patrz kolumna po lewej).

W skrócie, potrzebujemy określonych kategorii Danych Osobowych, aby przedstawiać Państwu informacje związane z funkcjonowaniem i organizacją strony www.aspenpharmapoland.com, a także aby odpowiadać na Państwa pytania związane z jej treścią. Niektóre inne Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów w przypadkach, gdy nie będzie to godzić w Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności lub, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Podane dane kontaktowe (aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk pl) w zakładce „kontakt” w sprawie zgłaszania niepożądanych efektów stosowania produktów Aspen nie służą udzielaniu ogólnych informacji medycznych lub informacji dotyczących konkretnych chorób czy schorzeń użytkowników strony www.aspenpharmapoland.com. Użytkownicy tej strony nie powinni zatem przesyłać żadnych dodatkowych danych wrażliwych ponad te, które są niezbędne do zgłoszenia efektów niepożądanych produktów Aspen.

Anonimizacja danych i wykorzystywanie danych zagregowanych

Możemy przekształcać Państwa Dane Osobowe w dane statystyczne lub zagregowane w taki sposób, aby zapewnić, że nie są Państwo zidentyfikowani lub możliwi do zidentyfikowania na podstawie tych danych. Możemy wykorzystywać te zagregowane dane do przeprowadzenia badania rynku i analizy, w tym do opracowywania badań i raportów statystycznych.

W szczególności, do gromadzenia anonimowych informacji dotyczących korzystania z tego Serwisu wykorzystujemy następujące przykładowe technologie:

1. technologię do śledzenia, które podstrony w ramach naszego Serwisu przeglądają odwiedzający. Stosujemy również technologię do ustalenia, jakich przeglądarek sieciowych używają odwiedzający. Ta technologia nie identyfikuje Państwa osobiście, a tylko umożliwia nam opracowywanie statystyk dotyczących odwiedzających nasz Serwis i korzystania przez nich z tego Serwisu.

2. określone podstrony w ramach naszego Serwisu mogą zawierać hiperlinki do jej innych stron. Możemy wykorzystywać technologię do śledzenia, jak często te linki są używane i które podstrony w ramach naszego Serwisu przeglądają odwiedzający. Ponownie podkreślamy, że ta technologia nie identyfikuje Państwa osobiście – po prostu umożliwia nam opracowywanie statystyk dotyczących korzystania z tych hiperlinków.

Wykorzystujemy te anonimowe dane do poprawy treści i funkcjonalności Serwisu oraz uwzględnienia obszarów i tematów, które przyciągają zainteresowanie, abyśmy mogli odpowiednio zaktualizować naszą komunikację elektroniczną (dla tych, którzy życzą sobie otrzymywać taką komunikację). Dzięki temu mamy możliwość lepszego poznania obszarów zainteresowań odwiedzających nasz Serwis i w konsekwencji udoskonalenia Serwisu oraz produktów i usług, które oferujemy.

Cookies i narzędzia analityczne

Od czasu do czasu możemy używać w naszym Serwisie plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka pozostawia na Państwa twardym dysku w celu rozpoznania Państwa jako powtórnego użytkownika naszego Serwisu, śledzenia korzystania przez Państwa z tego Serwisu oraz reklamy ukierunkowanej. Pozwala to na personalizację określonych aspektów Państwa wizyty w naszym Serwisie. Informacje gromadzone za pomocą plików cookies w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie w postaci zagregowanej. Jeśli odwiedzający nie poda nam wyraźnie swojej tożsamości, np. poprzez rejestrację na naszym Serwisie, podanie informacji w formularzu online lub wysłanie do nas korespondencji z Serwisu, nie będziemy znać tożsamości indywidualnych odwiedzających. Możemy wykorzystywać cookies do zapisywania preferencji; informacji z sesji; opracowywania informacji o preferencjach i zainteresowaniach odwiedzających; rejestrowania ostatniej aktywności na stronie internetowej w celu świadczenia lepszej usługi, kiedy powrócą Państwo do naszego Serwisu; lub dopasowania treści strony do zainteresowań w oparciu o informacje, które Państwo dobrowolnie podają.

Pliki cookies, które mogą być używane na naszych stronach internetowych, można podzielić na cztery kategorie:

1. Ściśle Niezbędne pliki Cookies:

Te cookies są niezbędne, ponieważ umożliwiają Państwu poruszanie się po naszych stronach internetowych i korzystanie z określonych właściwości, np. w celu uzyskania dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej lub w związku z wyszukiwaniem informacji. Bez tych cookies określone usługi, o które mogą Państwo prosić, nie mogłyby być świadczone.

2. Analityczne pliki Cookies:

Te cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, np. które strony odwiedzają Państwo najczęściej. Te pliki cookies nie gromadzą informacji, które Państwa identyfikują. Są one używane wyłącznie do sprawdzenia wydajności naszych stron internetowych i wprowadzenia odpowiednich udoskonaleń.

3. Pliki Cookies poprawiające funkcjonalność i służące do profilowania:

Te cookies mogą być wykorzystywane do umożliwienia naszym stronom internetowym przechowywania informacji o dokonywanych przez Państwa wyborach oraz zapewnienia Państwu bardziej spersonalizowanych funkcji. Możemy używać takich plików cookies również do zapewnienia, że marketing na stronie i sposób korzystania z niej będą dostosowane do Państwa potrzeb. Informacje, które gromadzą te cookies, mogą być anonimowe, pliki te nie mogą śledzić Państwa aktywności, jeśli chodzi o przeglądanie innych stron internetowych.

4. Reklamowe pliki Cookies:

Te cookies mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam, które mogą być bardziej dostosowane do Państwa i Państwa zainteresowań. Są one zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za naszą zgodą.

Przy obsłudze naszego Serwisu korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia Google Inc. (Google) do analizy statystyk. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, tj. pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Informacje generowane przez cookies odnośnie korzystania przez Państwa z tej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednakże w przypadku aktywowanej anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które są stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na rzecz właściciela tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony, opracowywania raportów aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony dodatkowych usług związanych z tą stroną oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP wysłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Zapisywaniu plików cookies mogą Państwo zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce; jednakże w tym przypadku prosimy mieć na uwadze, że mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez tę stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczących Państwa korzystania ze strony (włącznie z Państwa adresem IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki z następującego linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wykorzystujemy Google Analytics w naszym Serwisie z rozszerzeniem „anonimizacja IP, adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem w celu wykluczenia bezpośrednich powiązań z osobami.

Mogą Państwo dezaktywować pliki cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W celu uzyskania informacji o tym, jak wyłączyć cookies, prosimy skorzystać z funkcji pomocy w Państwa przeglądarce. Zwracamy uwagę, że jeśli dezaktywują Państwo cookies, określone funkcje naszego Serwisu mogą nie działać właściwie. Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Ujawnianie Państwa Danych Osobowych stronom trzecim

Możemy ujawniać Państwa Dane Osobowe stronom trzecim, w tym między innymi poniższym:

1. podmiotom w ramach naszej grupy spółek do celów wykorzystania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności;

2. stronom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi i które pomagają nam i naszej grupie spółek w prowadzeniu naszej działalności. Przykładowo, czasem strona trzecia może mieć dostęp do Państwa Danych Osobowych w celu wsparcia naszej technologii informatycznej;

3. naszym prawnikom i innym profesjonalnym doradcom;

4. jeżeli jest to niezbędne w celu spełnienia wymogu prawnego, ochrony żywotnych interesów, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub tego Serwisu, w celu podejmowania środków zapobiegających odpowiedzialności prawnej;

5. organom regulacyjnym, sądom i organom państwowym w celu zastosowania się do nakazów sądowych, spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz zastosowania się do żądań władz państwowych;

6. gdy jest to wymagane przepisami prawa, odpowiednim instytucjom ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dokładamy starań, aby stosować odpowiednie techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych, które są przesyłane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane przez nas, przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem bez upoważnienia w związku z naszym Serwisem. Te środki obejmują zabezpieczenia komputerów oraz zabezpieczone pliki i urządzenia. Nasi usługodawcy są również starannie wybierani i wymaga się od nich stosowania odpowiednich środków ochrony. W niektórych obszarach Aspen stosuje szyfrowanie SSL do zabezpieczenia transmisji danych, będące standardem w branży. Większość obecnych przeglądarek obsługuje poziom bezpieczeństwa potrzebny do wykorzystania tych obszarów.

W szczególności, dokładamy starań w celu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, w tym: (a) pseudonimizacji (takiej jak w przypadku, gdy dane są oddzielane od bezpośrednich identyfikatorów, aby połączenie z tożsamością było niemożliwe bez dodatkowych informacji, które są przechowywane oddzielnie) oraz szyfrowania, (b) zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług wykorzystywanych do przetwarzania Państwa Danych Osobowych, (c) zapewnienia możliwości przywrócenia dostępności oraz dostępu do Danych Osobowych we właściwym czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego, oraz (d) zapewnienia procesu regularnego testowania i oceny skuteczności technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Okres przechowywania lub kryteria stosowane do ustalenia tego okresu przechowywania

Przechowujemy Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do których były zebrane zgodnie z opisem powyżej.

Kryteria stosowane do ustalenia okresów przechowywania Danych Osobowych obejmują poniższe: (i) Przechowywanie w przypadku zapytań. Przechowujemy je przez odpowiedni okres od ustania stosunku pomiędzy nami (do maksymalnie 6 miesięcy) w przypadku zapytań otrzymanych od Państwa; (ii) Przechowywanie w przypadku roszczeń. Przechowujemy je przez okres, w którym mogą Państwo zgodnie z prawem zgłosić roszczenia przeciwko nam, jeśli – i w zakresie, w jakim – zawarliśmy z Państwem jakąkolwiek umowę; (iii) Przechowywanie zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Będziemy przechowywać Państwa dane ponad okres podany w podpunkcie (ii) wyłącznie jeżeli będziemy do tego zobowiązani przez bezwzględny wymóg prawny lub regulacyjny, przez okresy w nich wskazane.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje o naszych praktykach w zakresie przechowywania danych, prosimy o kontakt z nami (patrz „Dane Kontaktowe” poniżej).

Prawa przysługujące Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Państwa kraju zamieszkania przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych, które posiadamy na Państwa temat; prawo do poprawiania, w tym do domagania się od nas poprawienia nieprawidłowych Danych Osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczącego Państwa lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych, prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych; prawo do przeniesienia danych, w tym otrzymania Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w określonych okolicznościach, gdy nasze przetwarzanie tych danych oparte na zgodzie lub na podstawie umowy; prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (jeśli takie występuje), która ma skutek prawny dla Państwa lub inny znaczący wpływ na Państwa jako osobę fizyczną; prawo do wycofania Państwa zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, na które wcześniej wyrazili Państwo taką zgodę. Ponadto mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw (w stosownym przypadku), prosimy zapoznać się z częścią „Dane Kontaktowe”.

Linki do innych stron internetowych

Ten Serwis może zawierać hiperlinki do stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Są one zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i dla Państwa wygody i nie stanowią promocji działalności prowadzonej w ramach tego typu stron ani nie świadczą o istnieniu jakichkolwiek powiązań pomiędzy nami a podmiotami prowadzącymi te strony. Podmioty obsługujące te strony są odrębnymi administratorami danych osobowych i w zakresie przetwarzania przez nich danych rekomendujemy zapoznanie się z każdą polityką prywatności zamieszczoną na każdej odwiedzanej przez Państwa stronie, zanim zaczną Państwo z niej korzystać lub podadzą jakiekolwiek Dane Osobowe. Zalecamy Państwu zapoznanie się z każdą polityką prywatności zamieszczoną na każdej odwiedzanej przez Państwa stronie, zanim zaczną Państwo z niej korzystać lub podadzą jakiekolwiek Dane Osobowe.

Aktualizacje i zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możemy zdecydować o zmianie tej Polityki Prywatności. Usługobiorca zostanie poinformowany o nowej treści Polityki Prywatności poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania treści tej Polityki Prywatności.

Dane Kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub skargi w związku ze stosowaniem przez nas niniejszej Polityki Prywatności bądź w zakresie kwestii związanych z ochroną Państwa danych osobowych lub chcieliby Państwo przedstawić jakiekolwiek zalecenia lub uwagi w celu poprawy niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: AspenADO@aspenpharma.eu.

Korzystanie ze Serwisu podlega Warunkom użytkowania, z którymi mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Prosimy pamiętać o podaniu swojego adresu e-mail i numeru telefonu w Państwa korespondencji.

Przewiń do góry